17.-19. Juni
Eichenring, Scheeßel
 
 

KINGS OF LEON

{ "band_name":"KINGS OF LEON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kings-of-leon", "gig_id":"57063", "band_img":"/ccds_cache_img/c4/c4cfd051526e5b68b2e57eaab1a46c88.460x1000x0.jpg" }
 

RISE AGAINST

{ "band_name":"RISE AGAINST", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rise-against", "gig_id":"57691", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a3851b130577b0c5a8ad5163e0e6f91.460x1000x0.jpg" }
 

SEEED

{ "band_name":"SEEED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/seeed", "gig_id":"55603", "band_img":"/ccds_cache_img/96/9652b2d325db4241e69c2df7b5587cd0.460x1000x0.jpg" }
 

DEICHKIND

{ "band_name":"DEICHKIND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/deichkind", "gig_id":"57061", "band_img":"/ccds_cache_img/3f/3fabd6057f6e2d1293d8bebf47e581ba.460x1000x0.jpg" }
 

MARTIN GARRIX

{ "band_name":"MARTIN GARRIX", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/martin-garrix", "gig_id":"57060", "band_img":"/ccds_cache_img/1e/1eae9a706daeca931957a564523c9a24.460x1000x0.jpg" }
 

THE KILLERS

{ "band_name":"THE KILLERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-killers", "gig_id":"57692", "band_img":"/ccds_cache_img/0b/0b8b5e7ec02e5d2998ae494fb9b588b8.460x1000x0.jpeg" }
 

TWENTY ONE PILOTS

{ "band_name":"TWENTY ONE PILOTS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/twenty-one-pilots", "gig_id":"57062", "band_img":"/ccds_cache_img/ae/ae85c6a5e277b27fb95b6267107005b8.460x1000x0.jpg" }
 

K.I.Z

{ "band_name":"K.I.Z", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kiz", "gig_id":"57121", "band_img":"/ccds_cache_img/5b/5bd8a15700fa58c9c6575ff53f937d40.460x1000x0.jpg" }
 

BRING ME THE HORIZON

{ "band_name":"BRING ME THE HORIZON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bring-me-the-horizon", "gig_id":"57064", "band_img":"/ccds_cache_img/20/20e8a60bee09f201b36e1dc8fd94c9ef.460x1000x0.jpeg" }
 

KONTRA K

{ "band_name":"KONTRA K", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kontra-k", "gig_id":"57067", "band_img":"/ccds_cache_img/bf/bf798c2203cc129c2bc349e29522784b.460x1000x0.jpg" }
 

THE HIVES

{ "band_name":"THE HIVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-hives", "gig_id":"57066", "band_img":"/ccds_cache_img/e3/e338673fadeaa0b4c81bc696259020a6.460x1000x0.jpg" }
 

SDP

{ "band_name":"SDP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sdp", "gig_id":"57068", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d066c74c258842f69b80d3a261a79903.460x1000x0.jpg" }
 

VON WEGEN LISBETH

{ "band_name":"VON WEGEN LISBETH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/von-wegen-lisbeth", "gig_id":"57070", "band_img":"/ccds_cache_img/f5/f5dc7d00e6596876787280ac01be6325.460x1000x0.jpg" }
 

MANDO DIAO

{ "band_name":"MANDO DIAO", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mando-diao", "gig_id":"57693", "band_img":"/ccds_cache_img/2d/2d664114189f69c4e66fad2d6b813032.460x1000x0.jpg" }
 

DERMOT KENNEDY

{ "band_name":"DERMOT KENNEDY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/dermot-kennedy", "gig_id":"57694", "band_img":"/ccds_cache_img/b6/b6ea09bf18cc54d4d1789ad31da47bd9.460x1000x0.jpg" }
 

KUMMER

{ "band_name":"KUMMER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kummer", "gig_id":"57072", "band_img":"/ccds_cache_img/92/92f0aebcabe9ff46f179649eccc38e34.460x1000x0.jpg" }
 

THEES UHLMANN & BAND

{ "band_name":"THEES UHLMANN & BAND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/thees-uhlmann-band", "gig_id":"57695", "band_img":"/ccds_cache_img/d3/d3c5162474a351050d2c00fd375df4bc.460x1000x0.jpg" }
 

CHVRCHES

{ "band_name":"CHVRCHES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/chvrches", "gig_id":"57696", "band_img":"/ccds_cache_img/4f/4fec7e9e0f11bd3d1aae6e48bfe296ac.460x1000x0.jpg" }
 

IDLES

{ "band_name":"IDLES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/idles", "gig_id":"58589", "band_img":"/ccds_cache_img/de/dec0449a08d6797aae249f2c4e73f994.460x1000x0.jpg" }
 

GIANT ROOKS

{ "band_name":"GIANT ROOKS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/giant-rooks", "gig_id":"57071", "band_img":"/ccds_cache_img/0c/0cbfb3e155c6f2a653471f1e76d4e5d9.460x1000x0.jpg" }
 

ROYAL BLOOD

{ "band_name":"ROYAL BLOOD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/royal-blood", "gig_id":"57069", "band_img":"/ccds_cache_img/05/051fff28fa977cd8d98923198c905192.460x1000x0.jpg" }
 

JIMMY EAT WORLD

{ "band_name":"JIMMY EAT WORLD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jimmy-eat-world", "gig_id":"57697", "band_img":"/ccds_cache_img/af/af011aa82eaf62e1ee6eb59b86016050.460x1000x0.jpg" }
 

FOALS

{ "band_name":"FOALS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/foals", "gig_id":"57698", "band_img":"/ccds_cache_img/c0/c01629c1d52baf8141a7d2c67d5d1a1a.460x1000x0.jpg" }
 

TONES AND I

{ "band_name":"TONES AND I", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/tones-and-i", "gig_id":"57702", "band_img":"/ccds_cache_img/22/22464c41a3a1e2a3557bae8cb9b8f1b1.460x1000x0.jpg" }
 

LP

{ "band_name":"LP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lp", "gig_id":"57699", "band_img":"/ccds_cache_img/78/78d7c3063b0cbcd4dee37490006ddf2b.460x1000x0.jpg" }
 

SAM FENDER

{ "band_name":"SAM FENDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sam-fender", "gig_id":"58590", "band_img":"/ccds_cache_img/37/37ff740cb94a6dd971947b863b58054d.460x1000x0.jpg" }
 

BOMBAY BICYCLE CLUB

{ "band_name":"BOMBAY BICYCLE CLUB", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bombay-bicycle-club", "gig_id":"59720", "band_img":"/ccds_cache_img/84/84547dbd09f05757b71fb2473d1b6d92.460x1000x0.jpeg" }
 

SWISS & DIE ANDERN

{ "band_name":"SWISS & DIE ANDERN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/swiss-die-andern", "gig_id":"57073", "band_img":"/ccds_cache_img/24/247ecb33f1dee4200b22271f21da4910.460x1000x0.jpg" }
 

KILLSWITCH ENGAGE

{ "band_name":"KILLSWITCH ENGAGE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/killswitch-engage", "gig_id":"57700", "band_img":"/ccds_cache_img/51/51374cc698956296f2fa437c17759021.460x1000x0.jpg" }
 

JUJU

{ "band_name":"JUJU", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/juju", "gig_id":"57074", "band_img":"/ccds_cache_img/55/55a80f3e52c927cda47f267008158279.460x1000x0.jpg" }
 

FERDINAND fka LEFT BOY

{ "band_name":"FERDINAND fka LEFT BOY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/ferdinand-fka-left-boy", "gig_id":"57077", "band_img":"/ccds_cache_img/34/3445145f3cc67bbc5938c8d5d42a8ec4.460x1000x0.png" }
 

KITSCHKRIEG

{ "band_name":"KITSCHKRIEG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kitschkrieg", "gig_id":"57075", "band_img":"/ccds_cache_img/b8/b80810d166552a6e8dbfc50f72943fa5.460x1000x0.jpg" }
 

ANTILOPEN GANG

{ "band_name":"ANTILOPEN GANG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/antilopen-gang", "gig_id":"57704", "band_img":"/ccds_cache_img/12/126ae126a2d125ed3b7cfe99a6a8ac52.460x1000x0.jpg" }
 

BAD RELIGION

{ "band_name":"BAD RELIGION", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bad-religion", "gig_id":"57705", "band_img":"/ccds_cache_img/66/663fed305f8aecfc21e64effa0a29c6d.460x1000x0.jpg" }
 

NOTHING BUT THIEVES

{ "band_name":"NOTHING BUT THIEVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nothing-but-thieves", "gig_id":"57706", "band_img":"/ccds_cache_img/04/0469a2cc11091a340a33027ca40184aa.460x1000x0.jpg" }
 

NURA

{ "band_name":"NURA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nura", "gig_id":"57076", "band_img":"/ccds_cache_img/e2/e2eed57f11c217506c9106ef3d28f8d5.460x1000x0.jpg" }
 

WHILE SHE SLEEPS

{ "band_name":"WHILE SHE SLEEPS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/while-she-sleeps", "gig_id":"57078", "band_img":"/ccds_cache_img/b9/b95863eda544c9549075e4f7c735a350.460x1000x0.jpg" }
 

MILLENCOLIN

{ "band_name":"MILLENCOLIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/millencolin", "gig_id":"57707", "band_img":"/ccds_cache_img/dc/dc7f2b07eddfe22e912f36b1d882d5da.460x1000x0.jpg" }
 

FONTAINES D.C.

{ "band_name":"FONTAINES D.C.", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fontaines-dc", "gig_id":"58593", "band_img":"/ccds_cache_img/81/813b1be2966dd703aa0d6639ea34efec.460x1000x0.jpg" }
 

FRITTENBUDE

{ "band_name":"FRITTENBUDE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/frittenbude", "gig_id":"58594", "band_img":"/ccds_cache_img/74/743712290fea0ba2d69694a9966cb2d5.460x1000x0.jpg" }
 

PROVINZ

{ "band_name":"PROVINZ", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/provinz", "gig_id":"61672", "band_img":"/ccds_cache_img/2b/2b4bc82b3b324942b2eab97b9383639e.460x1000x0.jpg" }
 

BLUES PILLS

{ "band_name":"BLUES PILLS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blues-pills", "gig_id":"57708", "band_img":"/ccds_cache_img/d8/d8e658b7995cd57f975729961df697e3.460x1000x0.jpg" }
 

FIL BO RIVA

{ "band_name":"FIL BO RIVA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fil-bo-riva", "gig_id":"58595", "band_img":"/ccds_cache_img/5e/5eee5e7e0b4bca6b2b952947a1d73483.460x1000x0.jpg" }
 

OH WONDER

{ "band_name":"OH WONDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/oh-wonder", "gig_id":"58596", "band_img":"/ccds_cache_img/72/7244d8297ad8eb35db0e72368d5c2702.460x1000x0.jpg" }
 

TURBOSTAAT

{ "band_name":"TURBOSTAAT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/turbostaat", "gig_id":"57709", "band_img":"/ccds_cache_img/b4/b42bf9c1c2756ba7de0f36160fc77a22.460x1000x0.jpg" }
 

SKINDRED

{ "band_name":"SKINDRED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/skindred", "gig_id":"57713", "band_img":"/ccds_cache_img/f6/f69d2052f11b58b1d6906368d867342f.460x1000x0.jpg" }
 

MINE

{ "band_name":"MINE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mine", "gig_id":"57081", "band_img":"/ccds_cache_img/45/45a4b3ba191845811d71a4a1a5ef9728.460x1000x0.jpg" }
 

JC STEWART

{ "band_name":"JC STEWART", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jc-stewart", "gig_id":"57716", "band_img":"/ccds_cache_img/c0/c0264f20cf3263d9618409c8e8a91b8e.460x1000x0.jpg" }
 

HALF MOON RUN

{ "band_name":"HALF MOON RUN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/half-moon-run", "gig_id":"58597", "band_img":"/ccds_cache_img/f1/f1bddb0db0c0925e212bd7af0a8cb6a2.460x1000x0.jpg" }
 

THE DEAD SOUTH

{ "band_name":"THE DEAD SOUTH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-dead-south", "gig_id":"57710", "band_img":"/ccds_cache_img/3f/3f1391949f415f21fbe05e14abd4945a.460x1000x0.jpg" }
 

NECK DEEP

{ "band_name":"NECK DEEP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/neck-deep", "gig_id":"57711", "band_img":"/ccds_cache_img/90/90b041ae48a540892e14819d63c083c1.460x1000x0.jpg" }
 

AURORA

{ "band_name":"AURORA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/aurora", "gig_id":"57079", "band_img":"/ccds_cache_img/ea/ea65176609a457edba71f2e2720ac60d.460x1000x0.jpg" }
 

MAYDAY PARADE

{ "band_name":"MAYDAY PARADE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mayday-parade", "gig_id":"57712", "band_img":"/ccds_cache_img/f8/f895e7f5b42a40b354b48505643a4490.460x1000x0.jpeg" }
 

LARI LUKE

{ "band_name":"LARI LUKE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lari-luke", "gig_id":"57082", "band_img":"/ccds_cache_img/91/91cd6957642a2993442cdbde6c494e5f.460x1000x0.jpg" }
 

KELVYN COLT

{ "band_name":"KELVYN COLT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kelvyn-colt", "gig_id":"57714", "band_img":"/ccds_cache_img/e5/e50ecf881a19ab91f0bd79cb6d8aa598.460x1000x0.jpg" }
 

HOLLY HUMBERSTONE

{ "band_name":"HOLLY HUMBERSTONE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/holly-humberstone", "gig_id":"57715", "band_img":"/ccds_cache_img/93/93349cdb3122e01da713cfd45f890e85.460x1000x0.jpg" }
 

KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE

{ "band_name":"KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kollektiv-turmstrasse-live", "gig_id":"58598", "band_img":"/ccds_cache_img/66/6650482520f683db2528228ea32e218b.460x1000x0.jpg" }
 

REIGNWOLF

{ "band_name":"REIGNWOLF", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/reignwolf", "gig_id":"57717", "band_img":"/ccds_cache_img/6a/6a004529f649dfe083d2d6a76df26660.460x1000x0.jpg" }
 

KAT FRANKIE

{ "band_name":"KAT FRANKIE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kat-frankie", "gig_id":"57083", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a362a499ca0fc0a6c49745ca8af16b8.460x1000x0.jpg" }
 

INHALER

{ "band_name":"INHALER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/inhaler", "gig_id":"62247", "band_img":"/ccds_cache_img/f5/f504781eefc1f64e6ed34fbe1e98df25.460x1000x0.jpg" }
 

MIYA FOLICK

{ "band_name":"MIYA FOLICK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/miya-folick", "gig_id":"57085", "band_img":"/ccds_cache_img/cd/cd48bb32192a69f7018150a85d7c5f82.460x1000x0.jpg" }
 

BRUTUS

{ "band_name":"BRUTUS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/brutus", "gig_id":"57718", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0031ec1a05661ce81a9afdfcabcfde7.460x1000x0.jpg" }
 

SCHROTTGRENZE

{ "band_name":"SCHROTTGRENZE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/schrottgrenze", "gig_id":"58600", "band_img":"/ccds_cache_img/af/af40601e94337e242ce7fe9d04697928.460x1000x0.jpg" }
 

HOT MILK

{ "band_name":"HOT MILK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/hot-milk", "gig_id":"58601", "band_img":"/ccds_cache_img/60/60f10a190c24151aac8abcc592d63fbb.460x1000x0.jpeg" }
 

BLOND

{ "band_name":"BLOND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blond", "gig_id":"57084", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0c9c70bd468eb64fcf105a23db1aa31.460x1000x0.jpg" }
 

PRESS CLUB

{ "band_name":"PRESS CLUB", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/press-club", "gig_id":"62248", "band_img":"/ccds_cache_img/bd/bd2138cecdec0541710d9b74c340993c.460x1000x0.jpg" }
 

FLASH FORWARD

{ "band_name":"FLASH FORWARD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/flash-forward", "gig_id":"57719", "band_img":"/ccds_cache_img/e5/e5b621af44eb42f836d25e89819a5dd4.460x1000x0.jpg" }
 

HELGEN

{ "band_name":"HELGEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/helgen", "gig_id":"57720", "band_img":"/ccds_cache_img/1a/1a6c77b5a487560f353783f01a720324.460x1000x0.jpg" }
 

THE LATHUMS

{ "band_name":"THE LATHUMS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-lathums", "gig_id":"62250", "band_img":"/ccds_cache_img/f3/f319f7f6e2c5c446a4a0fd2b0a9f64fc.460x1000x0.jpg" }
 

#HURRICANESWIMTEAM

{ "band_name":"#HURRICANESWIMTEAM", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/hurricaneswimteam", "gig_id":"62252", "band_img":"/ccds_cache_img/d5/d5c1c9978f2bc20b074e005f6068725c.460x1000x0.jpg" }
 

LOOPERS

{ "band_name":"LOOPERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/loopers", "gig_id":"62377", "band_img":"/ccds_cache_img/59/5980acc543af4f00da54faaf5b12a73d.460x1000x0.jpg" }
 

MATISSE & SADKO

{ "band_name":"MATISSE & SADKO", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/matisse-sadko", "gig_id":"62378", "band_img":"/ccds_cache_img/27/27b844bc7d36a86f52ab30560a309380.460x1000x0.jpg" }
 

JULIAN JORDAN

{ "band_name":"JULIAN JORDAN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/julian-jordan", "gig_id":"62379", "band_img":"/ccds_cache_img/cb/cb2f48e909e53973634eeea5332eadfb.460x1000x0.jpg" }
 

LINE-UP 2022


MARTIN GARRIX PRESENTS STMPD RCRDS:

und weitere!

und weitere!

News


Lasst euch impfen!

25.08.2021 Hallo, liebe Festival-Maniacs. Jetzt mal ohne Flachs: Ihr fragt euch doch auch, wie es mit eurer Lieblingsbeschäftigung weitergeht, oder nicht? Und damit meinen wir nicht, 18 Staffeln einer... » Weiterlesen
› Reitet mit uns die zweite Bandwelle!20.07.2021
› Doku: "Don't Stop Believin' - Festivalcrews im Ausnahmezustand"...02.07.2021
› Battle Of The Festivals // Hurricane vs. Southside17.06.2021
weiter zur Newsübersicht
NOCH
198 : 3 : 48
TAGE : STD : MIN

Newsletter

Immer die neusten Infos direkt in deine Inbox bekommen!

CampFM - Stream

CampFM ist das Festivalradio vom Hurricane und während des Festivals über (UKW) 92.7 MHz zu empfangen.  Radio nicht vergessen! Den Rest des Jahres gibt es CampFM hier im Stream!